ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
   
 
 
 
 
 
ระบบการฝึกออนไลน์ (Training Platform) จัดทำโดยสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก เป็นระบบที่ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้สำนักพัฒนาผู้ฝึกยังมีหน้าที่จัดทำและพัฒนาหลักสูตร ชุดการฝึก อุปกรณ์ช่วยฝึกและนวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีในการฝึกอบรม และฝึกอบรมบุคลากรฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการฝึก จึงได้จัดทำระบบการฝึกออนไลน์นี้ขึ้น
วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ระบบการฝึกออนไลน์ เพื่อ
  • ใช้เป็นสื่อประกอบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ครูฝึกหรือผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Training of Trainer)
011 :: ช่างยนต์
รหัสโมดูลการฝึก โมดูลการฝึก กำหนดการอบรม
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน