ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
   
 
 
 
 
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้กำลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล มีความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบกิจการที่มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ดังนั้น E-Training หรือระบบการฝึกออนไลน์ ซึ่งจัดทำโดยสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกจึงเป็นระบบที่ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตร ชุดการฝึก อุปกรณ์ช่วยฝึกและนวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีในการพัฒนาฝีมือแรงงาน และฝึกอบรมผู้รับการฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
011 :: ช่างยนต์
รหัสโมดูลการฝึก โมดูลการฝึก กำหนดการอบรม
0930133100601  เทคนิคการบำรุงรักษารถยนต์สำหรับเจ้าของรถ Aug 8 2561 12:00AM08/08/2561 ถึง 25/08/2561
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน